top of page

Verkoopvoorwaarden

  Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die bij elk van mijn citaten zullen staan. Dit zijn standaardvoorwaarden die bij de meeste professionele fotografen voorkomen.

  Aanpassingen kunnen mogelijk zijn voor bepaalde zeer specifieke en buitengewone services. 

Ancre 1

• Uitvoering van de dienst:

    Elke te lange goedkeuringsvertraging zal resulteren in een vertraging in de leveringsdatum. Elke bijkomende dienst die wordt gevraagd tijdens de uitvoering van de initiële dienst zal aanleiding geven tot facturatie, zelfs als er geen schatting is.

    Elk geschil over de geleverde foto's moet schriftelijk worden bevestigd en gemotiveerd binnen 48 uur na levering. Esthetische en compositiecriteria kunnen niet worden aanvaard als klachtgrond en kunnen de weigering van het werk niet rechtvaardigen. In geval van aanwezigheid van de klant of zijn vertegenwoordiger tijdens de opnames of continue validatie door gedematerialiseerde verzending van de bestanden, kan geen reden tot weigering worden aanvaard.

• Verzending en levering van bestanden:

    Foto's worden geleverd als TIF-, JPEG- of vergelijkbare bestanden en worden nooit verzonden als RAW-bestanden, bewerkingsbestanden met lagen of een ander native bestandsformaat. Als de overdracht van native bestanden om technische redenen absoluut noodzakelijk is, moet dit vóór de ondertekening van de offerte worden voorzien en daarin expliciet worden vermeld. In het geval dat een native bestand naar de klant wordt verzonden, verbindt deze zich er formeel toe het niet te gebruiken buiten de oorspronkelijk voorziene voorwaarden.

• Toekenning van rechten:

    De communicatie en het gebruik van foto's zijn onderworpen aan de bepalingen van de Intellectual Property Code. De verspreiding "basisdruk" betekent voor een beperkte verspreiding zonder aankoop van ruimte (brochure, mailing, folder, technisch dossier, enz.) Elk gebruik dat niet in dit contract is voorzien, moet het voorwerp uitmaken van een nieuwe opdracht, met dien verstande dat een overdracht van enig recht onrechtmatig is.

    De vermelding: © foto Pascal STINFLIN is verplicht telkens wanneer de afbeelding wordt gebruikt. (Wet nr. 92-597 van 1 juli 1992).

      De rechten die forfaitair worden overgedragen, kunnen slechts een beperkte omvang hebben. Pers- en posterreclamerechten worden beoordeeld op basis van de schaal (gepubliceerd in het Publicatieblad) voor opdrachtwerken in reclame. Eveneens uitgesloten zijn alle toepassingen op reclame of andere objecten. Er kan geen opdracht worden geïmpliceerd, neem bij twijfel contact op met de auteur. Volgens de wetgeving is het aan de omroeporganisatie om na te gaan of hij inderdaad de uitzendrechten heeft op de foto's die hij in een professionele context gebruikt.

• Verantwoordelijkheid :

    De fotograaf kan tijdens de opname niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hem toevertrouwde voorwerpen. Het is aan de klant om een eventuele aanvullende verzekering af te sluiten. De professionele burgerlijke aansprakelijkheid van de fotograaf wordt gedekt door zijn verzekering, waarvan de referentie bovenaan de prijsopgave of factuur staat.

    De auteur geeft (met enkele uitzonderingen) geen toestemming van de gefotografeerde personen, de eigenaren van roerende en onroerende goederen of zelfs de auteurs van werken gepresenteerd op de foto's of hun rechtverkrijgenden en rechtverkrijgenden. Het is aan de klant, gebruiker van de foto's om deze autorisaties te verkrijgen.

    De klant, die de keuze heeft van de redactionele inhoud waaraan hij de afbeeldingen associeert, onthoudt zich van elk beroep in garantie tegen de auteur, in elke claim, verhaal of actie tot schadevergoeding of anderszins.

    De fotograaf kan zijn herroepingsrecht uitoefenen, zonder financieel nadeel, in het geval dat de klant de foto('s) uit de oorspronkelijk bedoelde context haalt, in het bijzonder als de beelden worden gebruikt in een ideologische, religieuze of politieke context. De opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe de auteur vooraf op de hoogte te stellen teneinde toestemming voor publicatie te verkrijgen.

• Onkostenvergoeding :

    Kosten die nog door de klant moeten worden betaald en bovenop de vergoeding van de fotograaf: vervoer en accommodatie van goederen en mensen, vergoeding van modellen en externe medewerkers.

• Beëindiging van de offerte na bevestiging per e-mail, bestelbon of op een andere manier:

    Annulering door de Klant na validatie van de offerte geeft aanleiding tot betaling aan de Fotograaf van de volgende vergoeding:

    Als de annulering meer dan 4 werkdagen voor de geplande start van de service (dag waarop het ontwerp of de voorbereiding begint): 50% van de prijs en alle gemaakte onkosten en kosten, exclusief invoerrechten.

 

    Als de annulering minder dan 4 werkdagen voor aanvang van de service wordt gemeld: 100% van de Prijs en alle gemaakte kosten en kosten, exclusief rechten;

 

    Als de annulering na aanvang van de service wordt gemeld: 100% van de prijs, rechten en alle gemaakte onkosten en kosten.

   

    Als de service niet wordt uitgevoerd volgens het geplande schema, wordt de schatting als beëindigd beschouwd, bij gebrek aan een schema is dit de deadline van de schatting die zal worden gebruikt om de boete en vergoeding van de resterende kosten te activeren.

 

• Betalingsvoorwaarden :

    Houd u aan de aangegeven deadline. Over deze termijn kan in geen geval meer worden onderhandeld dan 60 dagen netto vanaf de factuurdatum. Voor vergoedingen van kosten wordt afzonderlijk gefactureerd, contant betaalbaar binnen acht dagen vanaf de factuurdatum, ongeacht de toegestane tijd voor de rest van de dienst. Een betaalde aanbetaling kan nooit worden gerestitueerd en vormt een aanvaarding van de schatting zonder voorbehoud.

    Boetes voor te late betaling, 12% (verdubbeling voor vergoeding van kosten) plus een vaste vergoeding van € 40 voor invorderingskosten. (volgens decreet nr. 2012-1115 van 2/10/2012)

      Geen korting verleend voor contante betaling

      BTW niet van toepassing, artikel 293B van de CGI

• Fiscale en sociale omgeving specifiek voor fotografen:

    De auteur ontvangt artistieke inkomsten onder de BNC en is vrijgesteld van roerende voorheffing (Sireneformulier op aanvraag). Een auteursfactuur wordt gelijkgesteld met een overeenkomst van overdracht van rechten. De betaling ervan is de aanvaarding van de verspreidingsvoorwaarden waard.

      Na registratie op de website www.artistes-auteurs.urssaf.fr, is de klant (gebruiker .fr) verplicht betaal daarnaast een bijdrage van 1,1% van het bedrag exclusief taks van de artistieke vergoeding.

    De ondertekening van de algemene verkoopvoorwaarden houdt voor de klant de overeenkomst in aan de fotograaf om eventueel één of meerdere foto's te gebruiken in het kader van zijn communicatie op zijn website of zijn presentatiebrochures. Om zich tegen deze mogelijkheid te verzetten, is het aan de klant om dit minstens per e-mail te specificeren op het moment van de ondertekening van de schatting, of op een handgeschreven manier naast zijn handtekening.

bottom of page